Posted in: 7.HADİS ALİMLERİ

İBN MÂCE (Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd Mâce el-Kazvînî) (ö. 273/887)

Kütüb-i Sitte’nin altıncı kitabı kabul edilen es-Sünen’in müellifi, hadis hâfızıdır. 209’da (824) doğdu. Mâce’nin dedesinin veya annesinin adı yahut babasının lakabı olduğu söylenmektedir. Geleneğe uyarak on beş yirmi yaşlarında Kazvin’de hadis öğrenmeye başladığı tahmin edilmektedir. Burada daha çok Kazvinli hadis hâfızlarından Ali b. Muhammed et-Tanâfisî ile Ebû Hucr Amr b. Râfi‘ el-Becelî’den faydalandı. Daha sonra diğer […]

Posted in: 3. TEFEKKÜR PAYLAŞIMLARI

KURTULUŞ YOLU ÜZERİNE NOT

🌷Bismillahir-RAHMANir-RAHİM🌷1) Vechini hanif olarak Din’e çevirmek.2) Batıl izi, Hakk izi ile silmek ve daim sığınış üzere olmak.3) Sure-i Ihlas’ın idrakı ve Kur’an-ı Kerim’in Ahlâkı ile ayetlere bakmak ayrıca tüm ayetlerin meallerini Sure-i Ihlas’ın nuruyla; okumak, anlamak, uygulamak ve sığınış üzere olmak.4) Asıl VAR OLAN’ ın VAR’ lığını iman ve his ile zannetmek (HAKK bir algı […]

Posted in: 4. KİTAP TAVSİYELERİ

1. KUR’AN-I KERİM

AÇIKLAMA: Dünya da en çok ve tekrarlanarak okunan Kerim kitabımız, Kur’an-ı Kerim’i bu liste de olması gerektiği şekilde ilk sıraya yazmaktayız. İnanmış ve talib olarak adanmışlar için inzal olunan bu kitap Allah-u Teala’nin müslümanlara kılmış olduğu rahmet, rehber ve kurtuluş risalesidir. Kitap: Kur’an-ı Kerim ve Rabbimiz’ in indirdiği, tahrif edilmemiş toplam 4 kitaptır. Fani olan […]

Posted in: 7.HADİS ALİMLERİ

2) MÜSLİM b. HACCÂC (Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî )

206’da (821-22) Nîşâbur’da dünyaya geldi. 201 (816-17), 202 (817-18) ve 204 (819-20) yıllarında doğduğu da zikredilmiştir. Bir Arap kabilesi olan Benî Kuşeyr’in mevâlisinden olup doğduğu yere nisbetle Nîsâbûrî diye de anılır. Bir eğitimci olan babasından ve çevredeki diğer âlimlerden faydalandığı anlaşılan Müslim on iki yaşında hadis öğrenmeye başladı. Önce Nîşâbur’da el-Muvaṭṭaʾın râvilerinden Yahyâ b. Yahyâ el-Minkarî […]

Posted in: 7.HADİS ALİMLERİ

1) Muhammed bin İsmail İmam-ı Buhârî

13 Şevval 194 (20 Temmuz 810) Cuma günü Buhara’da doğdu. Buhârî on yaşına doğru Muhammed b.Selam el-Bîkendî , Abdullah b. Muhammed el- Müsnedî gibi Buharalı muhaddislerden hadis öğrenmeye başladı. On bir yaşında iken hocası Dâhilî’nin rivayet sırasında yaptığı bazı hataları tashih etmesiyle dikkatleri çekti. On altı yaşına geldiği zaman İbnü’l –Mübarek ve Vekî’ b. Cerrâh’ın […]

Posted in: 3. TEFEKKÜR PAYLAŞIMLARI

ADAMLIĞIN: 300 YIL MAĞARADA KORUNACAK ADANMIŞLIĞIN OLSUN

SURE-İ KEHF ….. ﴾7﴿ Biz, kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. ﴾8﴿ Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız. ﴾9﴿ Yoksa sen, bizim âyetlerimizden olan Ashâb-ı Kehf ve rakīmi mi şaşırtıcı buldun? ﴾10﴿ O gençler mağaraya sığınmışlar ve “Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir […]

Posted in: 8. DUA PAYLAŞIMLARI

SOFRA DUASI

Okunuşu: Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimînElhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ. Anlamı: “Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a Elhamdülillah” “Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız Elhamdülillah deriz. ”  “Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç […]

Posted in: 8. DUA PAYLAŞIMLARI

EZAN-I MUHAMMED’İYYE DUASI

EZAN DUASI OKUNUŞU: “Allahumme Rabbe hezihi’d-da’veti’t-tâmme. Vesselatil kâimeti âti Muhammedenil vesilete vel fazîlete vebashu makâmen Mahmudenillezi veadteh.” EZAN DUA’SININ ANLAMI: “Ey bu tam davetin ve ikame edilmek üzere olan bu Salat’ın Rabbi olan Allah’ım! (Rasul’ün) Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e vesileyi, fazileti ihsan ediver. Bir de kendisine va’d ettiğin Makam-ı Mahmûd’u verip oraya ulaştırıver, muhakkak […]

Posted in: 8. DUA PAYLAŞIMLARI

Seyyidü’l İstiğfar Duası

Okunuşu: “Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente” Anlamı: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibadet edilecek ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim […]

Posted in: 2. HADİS-İ ŞERİF

2.HADİS: “İHLAS VE NİYET”

Mü’minlerin annesi Ümmü Abdullah Âişe (Radıyallahu Anhâ)’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: —Bir ordu Kâbe’ye saldırmak üzere yola çıkacak; bir çöle geldiklerinde baştan sona bütün ordu yere batacaktır.” Hz. Âişe der ki, bunun üzerine ben, Yâ Rasûlallah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), onların arasında ticaret için yola çıkanlar ve kötü niyetli olmayanlar varken niçin […]