Posted in: 3. TEFEKKÜR PAYLAŞIMLARI

Mü’mine “Dost” veya “Düşman” olanı, Kur’an-ı Kerim bize böyle öğretiyor!

SURE-İ ZÜMER / ﴾45﴿ Ne zaman tek başına Allah’ın ismi zikredilse âhirete inanmayanların kalplerindeki nefret yüzlerine vurur; ama Allah’ın dışındakiler (putlar) anıldığında hemen sevinçten yüzlerinin parladığını görürsün. SURE-İ HAC/ ﴾72﴿ Kendilerine âyetlerimiz açık açık okunduğunda, inkârcıların yüzlerindeki hoşnutsuzluğu hemen farkedersin. Kendilerine âyetlerimizi okuyanlara neredeyse saldıracaklar. Onlara de ki: “Şimdi size bundan daha vahim olanı haber vereyim […]

Posted in: 4. MUHADDİSLER

TİRMİZÎ

Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre (Yezîd) et-Tirmizî (ö. 279/892) Kütüb-i Sitte’den el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’in müellifi, muhaddis. Muhtemelen 209 (824) yılında bugün Özbekistan sınırları içinde bulunan Tirmiz’de (veya Tirmiz’e bağlı Buğ köyünde) doğdu. Kendisinin belirttiğine göre Merv’den gelip Tirmiz’e yerleşen bir aileye mensuptur. Benî Kays Aylân kabilelerinden Benî Süleym’e nisbetle Sülemî nisbesiyle de anılır. Tirmizî 235 (849) yılı […]

Posted in: 3. TEFEKKÜR PAYLAŞIMLARI

AYETLERİN ZAHİRÎ VE BATINÎ MANALARI ÜZERİNE

Kur’an da zâhiri mânâları anlamadan, sindirmeden, önemseyip kabullenmeden bâtinîmânâlar açılmaz. Zâhir’i önemsemeden, anlayıpsindirmeden bâtınî mânâları görmek, bâtınla ilgilenmek, kişiyi “zâhiri mânâ çok da önemli değil, onu geçebiliriz” anlayışına sürükler ki insan ve cin olarak şeytanlaşmışların verdiği bir ikilem, bir öneri de budur! Önce zâhiri anlayıp kavrayacağız, bâtının kapısı o zaman açılır. Sonra bir ilerisi, sonra […]

Posted in: 4. MUHADDİSLER

İBN MÂCE (Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd Mâce el-Kazvînî) (ö. 273/887)

Kütüb-i Sitte’nin altıncı kitabı kabul edilen es-Sünen’in müellifi, hadis hâfızıdır. 209’da (824) doğdu. Mâce’nin dedesinin veya annesinin adı yahut babasının lakabı olduğu söylenmektedir. Geleneğe uyarak on beş yirmi yaşlarında Kazvin’de hadis öğrenmeye başladığı tahmin edilmektedir. Burada daha çok Kazvinli hadis hâfızlarından Ali b. Muhammed et-Tanâfisî ile Ebû Hucr Amr b. Râfi‘ el-Becelî’den faydalandı. Daha sonra diğer […]

Posted in: 3. TEFEKKÜR PAYLAŞIMLARI

KURTULUŞ YOLU ÜZERİNE NOT

🌷Bismillahir-RAHMANir-RAHİM🌷1) Vechini hanif olarak Din’e çevirmek.2) Batıl izi, Hakk izi ile silmek ve daim sığınış üzere olmak.3) Sure-i Ihlas’ın idrakı ve Kur’an-ı Kerim’in Ahlâkı ile ayetlere bakmak ayrıca tüm ayetlerin meallerini Sure-i Ihlas’ın nuruyla; okumak, anlamak, uygulamak ve sığınış üzere olmak.4) Asıl VAR OLAN’ ın VAR’ lığını iman ve his ile zannetmek (HAKK bir algı […]

Posted in: 1. KUR'AN-I KERİM

KUR’AN-I KERİM NEDİR?

AÇIKLAMA: Dünya da en çok ve tekrarlanarak okunan Kerim kitabımız, Kur’an-ı Kerim’i bu liste de olması gerektiği şekilde ilk sıraya yazmaktayız. İnanmış ve talib olarak adanmışlar için inzal olunan bu kitap Allah-u Teala’nin müslümanlara kılmış olduğu rahmet, rehber ve kurtuluş risalesidir. Kitap: Kur’an-ı Kerim ve Rabbimiz’ in indirdiği, tahrif edilmemiş toplam 4 kitaptır. Fani olan […]

Posted in: 4. MUHADDİSLER

MÜSLİM b. HACCÂC (Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî )

206’da (821-22) Nîşâbur’da dünyaya geldi. 201 (816-17), 202 (817-18) ve 204 (819-20) yıllarında doğduğu da zikredilmiştir. Bir Arap kabilesi olan Benî Kuşeyr’in mevâlisinden olup doğduğu yere nisbetle Nîsâbûrî diye de anılır. Bir eğitimci olan babasından ve çevredeki diğer âlimlerden faydalandığı anlaşılan Müslim on iki yaşında hadis öğrenmeye başladı. Önce Nîşâbur’da el-Muvaṭṭaʾın râvilerinden Yahyâ b. Yahyâ el-Minkarî […]

Posted in: 4. MUHADDİSLER

Muhammed bin İsmail İmam-ı Buhârî

13 Şevval 194 (20 Temmuz 810) Cuma günü Buhara’da doğdu. Buhârî on yaşına doğru Muhammed b.Selam el-Bîkendî , Abdullah b. Muhammed el- Müsnedî gibi Buharalı muhaddislerden hadis öğrenmeye başladı. On bir yaşında iken hocası Dâhilî’nin rivayet sırasında yaptığı bazı hataları tashih etmesiyle dikkatleri çekti. On altı yaşına geldiği zaman İbnü’l –Mübarek ve Vekî’ b. Cerrâh’ın […]

Posted in: 3. TEFEKKÜR PAYLAŞIMLARI

ADAMLIĞIN: 300 YIL MAĞARADA KORUNACAK ADANMIŞLIĞIN OLSUN

SURE-İ KEHF ….. ﴾7﴿ Biz, kimlerin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her şeyi oranın süsü yaptık. ﴾8﴿ Ve biz oradaki her şeyi mutlaka kupkuru bir toprak yapacağız. ﴾9﴿ Yoksa sen, bizim âyetlerimizden olan Ashâb-ı Kehf ve rakīmi mi şaşırtıcı buldun? ﴾10﴿ O gençler mağaraya sığınmışlar ve “Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir […]

Posted in: 5. DUA PAYLAŞIMLARI

SOFRA DUASI

Okunuşu: Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimînElhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ. Anlamı: “Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a Elhamdülillah” “Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız Elhamdülillah deriz. ”  “Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç […]