Posted in: 1. KUR'AN-I KERİM

KUR’AN-I KERİM HAKKINDA BİLGİLER

Kur’an ayetlerinin sayısı hakkında ulema arasında farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bu farklılığın bazı sebepleri vardır. Bunlar; bazı âlimlerin Kur’an’da ayet sonu olarak kabul ettiği yerleri diğerlerinin kabul etmemesi, sure başlarında yer alan besmelelerin ve Yâ-Sîn, Hâ Mîm, Elif-Lâm-Râ gibi hurûf-u mukattaa’nın müstakil birer ayet sayılıp sayılmaması, mushafta tek ayet olarak yer alan bazı ayetleri bir kısım alimin iki veya üç ayet olarak kabul etmesi vs. dir.

Basra, Kûfe, Mekke ve Medine ekolüne mensup âlimler, Kur’an’daki ayet sayısı konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. İlk Medinelilerden İmam Nâfi’ye göre Kur’an 6.217, sonraki Medinelilerden Şeybe İbn Nisah’a göre 6.214, Ebû Cafer’e göre 6.210 ayettir. Ayet sayısı Mekkelilere göre 6.219 veya 6.220, Şamlılara göre 6.220, Basralılara göre 6.205, Kûfelilere göre de 6.236 ayettir. Müfessirlerden Zemahşerî ise ayet sayısının 6.666 olduğunu öne sürmüştür ki halk arasında en çok bu görüş yayılmıştır.

-Kur’an-ı Kerim 114 sureden meydana gelmektedir.

-En uzun suresi 286 ayet ile “Sure-i BAKARA” dır. En kısa suresi 3 ayet ile “Sure-i KEVSER” dir.

-600 sayfadan yani 30 cüzden meydana gelmektedir. Her cüz 20 sayfadan oluşmaktadır.

-Kur’an-ı Kerim indirilmeye başlandığı ilk yıllarda yaprak, ceylan derisi ve taşların üzerine yazılmıştır.

-Kur’an-ı Kerim 23 yılda tamamlanmış olarak indirilmiştir. Bir bölümü 12 yıl içerisinde Mekke de diğer bir bölümü de 11 yıl suresince Medine de inmiştir.

-İlk olarak kitap haline getirilmesi ilk Halife EBU BEKİR (R.a) zamanında olmuştur.

-Kerim kitabımız Halife OSMAN Bin AFFAN (R.a) zamanında gerçekleşmiştir.

-610 yılından günümüze kadar en çok tekrarlanarak okunan kitap olma özelliği ile ALLAH’ ın indirmiş olduğu en son kitaptır.

-Yalnızca müslümanlara değil, tüm dünya insanlarına indirilmiş ve bütün insanlığın gereksinimlerini karşılayacak bir mukaddes kitap özelliği taşımaktadır.

(KAYNAKÇA: www.Fetva.net )

Comment (1) on "KUR’AN-I KERİM HAKKINDA BİLGİLER"

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir