Posted in: 4. MUHADDİSLER

TİRMİZÎ

Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre (Yezîd) et-Tirmizî (ö. 279/892) Kütüb-i Sitte’den el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’in müellifi, muhaddis. Muhtemelen 209 (824) yılında bugün Özbekistan sınırları içinde bulunan Tirmiz’de (veya Tirmiz’e bağlı Buğ köyünde) doğdu. Kendisinin belirttiğine göre Merv’den gelip Tirmiz’e yerleşen bir aileye mensuptur. Benî Kays Aylân kabilelerinden Benî Süleym’e nisbetle Sülemî nisbesiyle de anılır. Tirmizî 235 (849) yılı […]

Posted in: 4. MUHADDİSLER

İBN MÂCE (Ebû Abdillâh Muhammed b. Yezîd Mâce el-Kazvînî) (ö. 273/887)

Kütüb-i Sitte’nin altıncı kitabı kabul edilen es-Sünen’in müellifi, hadis hâfızıdır. 209’da (824) doğdu. Mâce’nin dedesinin veya annesinin adı yahut babasının lakabı olduğu söylenmektedir. Geleneğe uyarak on beş yirmi yaşlarında Kazvin’de hadis öğrenmeye başladığı tahmin edilmektedir. Burada daha çok Kazvinli hadis hâfızlarından Ali b. Muhammed et-Tanâfisî ile Ebû Hucr Amr b. Râfi‘ el-Becelî’den faydalandı. Daha sonra diğer […]

Posted in: 4. MUHADDİSLER

MÜSLİM b. HACCÂC (Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc b. Müslim el-Kuşeyrî )

206’da (821-22) Nîşâbur’da dünyaya geldi. 201 (816-17), 202 (817-18) ve 204 (819-20) yıllarında doğduğu da zikredilmiştir. Bir Arap kabilesi olan Benî Kuşeyr’in mevâlisinden olup doğduğu yere nisbetle Nîsâbûrî diye de anılır. Bir eğitimci olan babasından ve çevredeki diğer âlimlerden faydalandığı anlaşılan Müslim on iki yaşında hadis öğrenmeye başladı. Önce Nîşâbur’da el-Muvaṭṭaʾın râvilerinden Yahyâ b. Yahyâ el-Minkarî […]

Posted in: 4. MUHADDİSLER

Muhammed bin İsmail İmam-ı Buhârî

13 Şevval 194 (20 Temmuz 810) Cuma günü Buhara’da doğdu. Buhârî on yaşına doğru Muhammed b.Selam el-Bîkendî , Abdullah b. Muhammed el- Müsnedî gibi Buharalı muhaddislerden hadis öğrenmeye başladı. On bir yaşında iken hocası Dâhilî’nin rivayet sırasında yaptığı bazı hataları tashih etmesiyle dikkatleri çekti. On altı yaşına geldiği zaman İbnü’l –Mübarek ve Vekî’ b. Cerrâh’ın […]