Posted in: 5. DUA PAYLAŞIMLARI

SOFRA DUASI

Okunuşu: Elhamdü lillâhillezî et’amenâ ve sekânâ ve cealenâ müslimînElhamdü lillâhi hamden kesîran mübâreken fîhi, ğayra mekfiyyin, ve lâ müveddein ve lâ müsteğnen anhü Rabbenâ. Anlamı: “Bize yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a Elhamdülillah” “Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip artan, huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız Elhamdülillah deriz. ”  “Bu yiyeceği bana yediren ve tarafımdan hiçbir güç […]

Posted in: 5. DUA PAYLAŞIMLARI

EZAN-I MUHAMMED’İYYE DUASI

EZAN DUASI OKUNUŞU: “Allahumme Rabbe hezihi’d-da’veti’t-tâmme. Vesselatil kâimeti âti Muhammedenil vesilete vel fazîlete vebashu makâmen Mahmudenillezi veadteh.” EZAN DUA’SININ ANLAMI: “Ey bu tam davetin ve ikame edilmek üzere olan bu Salat’ın Rabbi olan Allah’ım! (Rasul’ün) Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e vesileyi, fazileti ihsan ediver. Bir de kendisine va’d ettiğin Makam-ı Mahmûd’u verip oraya ulaştırıver, muhakkak […]

Posted in: 5. DUA PAYLAŞIMLARI

Seyyidü’l İstiğfar Duası

Okunuşu: “Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente” Anlamı: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibadet edilecek ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim […]