Posted in: 5. DUA PAYLAŞIMLARI

EZAN-I MUHAMMED’İYYE DUASI

EZAN DUASI OKUNUŞU: “Allahumme Rabbe hezihi’d-da’veti’t-tâmme. Vesselatil kâimeti âti Muhammedenil vesilete vel fazîlete vebashu makâmen Mahmudenillezi veadteh.” EZAN DUA’SININ ANLAMI: “Ey bu tam davetin ve ikame edilmek üzere olan bu Salat’ın Rabbi olan Allah’ım! (Rasul’ün) Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e vesileyi, fazileti ihsan ediver. Bir de kendisine va’d ettiğin Makam-ı Mahmûd’u verip oraya ulaştırıver, muhakkak […]

Posted in: 5. DUA PAYLAŞIMLARI

Seyyidü’l İstiğfar Duası

Okunuşu: “Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente” Anlamı: “Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibadet edilecek ilah yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim […]

Posted in: 2. HADİS-İ ŞERİF

HADİS: “İHLAS VE NİYET”

Mü’minlerin annesi Ümmü Abdullah Âişe (Radıyallahu Anhâ)’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: —Bir ordu Kâbe’ye saldırmak üzere yola çıkacak; bir çöle geldiklerinde baştan sona bütün ordu yere batacaktır.” Hz. Âişe der ki, bunun üzerine ben, Yâ Rasûlallah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), onların arasında ticaret için yola çıkanlar ve kötü niyetli olmayanlar varken niçin […]

Posted in: 2. HADİS-İ ŞERİF

HADİS: “İHLAS VE NİYET”

“Onlara sadece şu emredilmişti: Batıl dinleri bıralarak yalnız ALLAH’ a yönelip ona itaat etsinler, salat-ı ikame etsinler, zekatı versinler. İşte doğru din budur.” (BEYYİNE/5) “De ki, gönlünüzdeki duyguları saklasanız da, açıklasanız da ALLAH hepsini bilir.” (AL-İ İMRAN/29) Mü’minlerin emiri Ömer İbni Hattab radıyallahu anh, “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’ ı şöyle buyururken işittim.” dedi. “Yapılan […]

Posted in: 1. KUR'AN-I KERİM

KUR’AN-I KERİM HAKKINDA BİLGİLER

Kur’an ayetlerinin sayısı hakkında ulema arasında farklı görüşler ortaya çıkmıştır. Bu farklılığın bazı sebepleri vardır. Bunlar; bazı âlimlerin Kur’an’da ayet sonu olarak kabul ettiği yerleri diğerlerinin kabul etmemesi, sure başlarında yer alan besmelelerin ve Yâ-Sîn, Hâ Mîm, Elif-Lâm-Râ gibi hurûf-u mukattaa’nın müstakil birer ayet sayılıp sayılmaması, mushafta tek ayet olarak yer alan bazı ayetleri bir […]

Posted in: 3. TEFEKKÜR PAYLAŞIMLARI

“Sure-i RAHMAN” ın ilk 4 ayet-i ile “Sure-i TİN” in 4. ayet-i ile TEFEKKÜRÜ

ALLAH’ u Teala bizlere “Sure-i TİN” in dördüncü ayet-i kerim’esinde şöyle buyurmaktadır: “Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.” Burada geçen ahseni takvim yaratılış, hem fiziken hem de Rahman Suresi’ nde belirtilmiş olan ilk 4 ayet-i ile beraber ruhen ve mana üzere yaratılıştan da bahsetmektedir. Bu ayetler her iki kapsamda da insanın yaratılışını bize […]

Posted in: 1. KUR'AN-I KERİM

KUR’AN-I KERİM’İN KORUNMASI

KUR’AN-I KERİM’İN KORUNMASI (HİCR/9) ﴾9﴿ Kesin olarak bilesiniz ki bu kitabı kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da yine biziz. Ayet-i Kerim’e de Kur’an-ı Kerim’in; Rabbani bir dil ve hal ile indirildiğini ve de korunacağının bilgisini ALLAH’ u teala bizlere aktarmıştır. Bu ayet ile anlıyoruz ki ayetlerin değiştirilmesi ve de muhtevasının değişimi söz konusu […]

Posted in: 1. KUR'AN-I KERİM

KUR’AN-I KERİM’İN İNDİRİLİŞ AMACI

KUR’AN-I KERİM’İN İNDİRİLİŞ AMACI Kur’an-ı Kerim, insanlar için bir hidayet olması, ayetleri insanlar tarafından tedebbür ve tezekkür edilmesi, ittika edilmesi; iman edenlerin imanda sabit kılınması ve Müslümanlara, müttakilere bir hidayet ve müjde, akıl sahiplerine bir tezekkür olması için indirilmiştir. Bu Kerim kitabımız cennet ve cehennem ehlinin amellerini ayrıca akıbetlerini de aktarmaktadır. Uyulması gereken ve kaçınılması […]

Posted in: 2. HADİS-İ ŞERİF

HADİS-İ ŞERİF NEDİR?

HADİS-İ ŞERİF NEDİR? Hadisin terim anlamı, Rasulullah’ın (SAV) sözü, fiili, ashâbının yaptığını görüp de reddetmediği davranışlar (takrir) ve onun yaratılışı veya huyu ile ilgili her türlü bilgi demektir. Hadis, Rasulullah’ı (SAV)  dinleyen sahâbîden başlayarak onu rivâyet edenlerin adlarının yazılı olduğu sened  ile Rasulullah’ın (SAV) söz, fiil veya takrîrinin yazıldığı  metinden meydana gelir. Yani hadis deyince, sened ve metinden oluşan bir yazılı yapı anlaşılır. Ancak  Riyâzü’s-sâlihîn’de […]