Posted in: 1. KUR'AN-I KERİM

KUR’AN-I KERİM’İN İNDİRİLİŞ AMACI

KUR’AN-I KERİM’İN İNDİRİLİŞ AMACI Kur’an-ı Kerim, insanlar için bir hidayet olması, ayetleri insanlar tarafından tedebbür ve tezekkür edilmesi, ittika edilmesi; iman edenlerin imanda sabit kılınması ve Müslümanlara, müttakilere bir hidayet ve müjde, akıl sahiplerine bir tezekkür olması için indirilmiştir. Bu Kerim kitabımız cennet ve cehennem ehlinin amellerini ayrıca akıbetlerini de aktarmaktadır. Uyulması gereken ve kaçınılması […]

Posted in: 2. HADİS-İ ŞERİF

HADİS-İ ŞERİF NEDİR?

HADİS-İ ŞERİF NEDİR? Hadisin terim anlamı, Rasulullah’ın (SAV) sözü, fiili, ashâbının yaptığını görüp de reddetmediği davranışlar (takrir) ve onun yaratılışı veya huyu ile ilgili her türlü bilgi demektir. Hadis, Rasulullah’ı (SAV)  dinleyen sahâbîden başlayarak onu rivâyet edenlerin adlarının yazılı olduğu sened  ile Rasulullah’ın (SAV) söz, fiil veya takrîrinin yazıldığı  metinden meydana gelir. Yani hadis deyince, sened ve metinden oluşan bir yazılı yapı anlaşılır. Ancak  Riyâzü’s-sâlihîn’de […]